KVKK Metni

BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARACAĞIZ GİZLİLİK ve VERİ KORUMA POLİTİKASI

 

www.birliktecokseybasaracagiz.com başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder. www.birliktecokseybasaracagiz.com Veri Koruma Politikası, Kişisel Verilerinizin, Birlikte Çok Şey Başaracağız Kampanyası tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Gizlilik Politikasının Kapsamı

İşbu Veri Koruma Politikası sadece www.birliktecokseybasaracagiz.com web sitesi dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, www.birliktecokseybasaracagiz.com’ın kontrolü dışındaki uygulamalar, web siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır.

 

Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 

Verileriniz hangi yollarla elde edilmektedir?

Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunmaktır. İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler haricinde, www.birliktecokseybasaracagiz.com ve Birlikte Çok Şey Başaracağız Kampanyası adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır.

 

Verilerinizi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplamaktayız:

 

Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler: Bu veriler, Kullanıcıların web sitesini ziyaret etmeleri öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin doğrudan www.birliktecokseybasaracagiz.com ’a sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından www.birliktecokseybasaracagiz.com verilen tüm kişisel verileri kapsar.

 

Web sitesini Ziyaret Ettiğiniz Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: www.birliktecokseybasaracagiz.com web sitesini ziyaret eden Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

Hangi Veriler Toplanmaktadır? www.birliktecokseybasaracagiz.com’ın topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, Birlikte Çok Şey Başaracağız Kampanyası tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi, telefon numarası, kullanıcıların üyelik bilgileri,
 • Kullanım Verileri: Web sitesi ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, son ziyaret tarihi ve ziyaret sırasında oluşan hatalar ve benzeri verileri
 • Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi

 

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Toplanan Veriler Ne Şekilde Kullanılmaktadır? İşbu Veri Koruma Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimi ve kontrolü amacıyla işlenmektedir.
 • İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.

 

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, www.birliktecokseybasaracagiz.com’ın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Veri Koruma Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır? www.birliktecokseybasaracagiz.com Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemeler ( kişisel verilerin hukuka uygun işleme şartları) saklı kalmak kaydıyla, işbu Veri Koruma Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Buna ek olarak, Kullanıcıların kişisel verileri, yürürlükteki ve ilgili mevzuatlar kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların, iletişim kurmak amacıyla diğer kullanıcılarla paylaştıkları her türlü iletişim içerik kapsamındaki üçüncü taraflarla gerçekleştirilen paylaşımlar bu maddenin kapsamında değildir. www.birliktecokseybasaracagiz.com Kişisel Verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Haklarınız

Aşağıda belirtilen başvuru kanalı vasıtasıyla başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi; www.birliktecokseybasaracagiz.com elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Veri Koruma Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler; www.birliktecokseybasaracagiz.com, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. www.birliktecokseybasaracagiz.com Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Veri Koruma Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. www.birliktecokseybasaracagiz.com  işbu Veri Koruma Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan riayet etmesi için gerekli önlemleri alır.

 

Veri Koruma Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler www.birliktecokseybasaracagiz.com, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman web sitesi üzerinden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. www.birliktecokseybasaracagiz.com’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İletişim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi info@birliktecokseybasaracagiz.com adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.